Algemene voorwaarden & privacy

Inhoud:

 1. Algemeen
  2. Disclaimer
  3. Gebruiksvoorwaarden
  4. Copyright en overige rechten van intellectueel eigendom
  5. Voorwaarden voor het plaatsen van reacties
  6. Spelvoorwaarden
  7. Privacy Statement

1    Algemeen
Door deze internetsite www.svergasia.nl hierna te noemen ‘website’ te benaderen en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van de hieronder vermelde (gebruiks)voorwaarden, disclaimer en privacyreglement.

De Studievereniging Ergasia (S.V. Ergasia) kan de voorwaarden te allen tijde wijzigen. Wij adviseren u daarom regelmatig de voorwaarden te controleren.

Op deze website, de hieronder vermelde (gebruiks)voorwaarden, disclaimer en privacyreglement is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze (gebruiks)voorwaarden, disclaimer en privacyreglement zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement te Assen.

Definities
1. Content: al het door S.V. Ergasia gepubliceerde materiaal (waaronder – maar niet beperkt tot – websites, teksten, beeld- en geluidmateriaal, merknamen namen;
2. Apps: interactieve programma’s die door S.V. Ergasia beschikbaar worden gesteld om te worden geïnstalleerd op apparatuur van de Gebruiker.

2    Disclaimer
De informatie en content op deze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie of content onvolledig is en/of onjuistheden bevat. S.V. Ergasia sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik of de (on)bereikbaarheid van deze website en/of de informatie en content die via deze website is verkregen, daaronder mede begrepen informatie en content van derden en hyperlinks naar sites van derden en de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten.

S.V. Ergasia is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor bijdragen van derden op de website, zoals deelname aan een forum, chat, reacties, het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto’s en overige beeldmaterialen, geluidsmaterialen, ideeën en concepten. Deze bijdragen geven niet de mening of het beleid van S.V. Ergasia weer. S.V. Ergasia is te allen tijde gerechtigd deze bijdragen van derden van haar internetsite te verwijderen.

Het aanbieden op deze website van hyperlinks naar internetsites van derden betekent niet dat de Hanzehogeschool Groningen de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor risico van de gebruiker.

S.V. Ergasia aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of websites die verwijzen naar deze website.

3    Gebruiksvoorwaarden
Raadpleging van de content en gebruik van de Widgets, Gadgets en Apps dienen plaats te vinden overeenkomstig onze gebruiksvoorwaarden:

Uitsluitend persoonlijk en niet commercieel gebruik
De Gebruiker mag de inhoud van deze website slechts voor persoonlijk, verenigings doeleinden en niet commercieel gebruik aanwenden. Dit betekent onder andere dat het volgende niet is toegestaan met betrekking tot de content, Widgets, Gadgets en Apps: het vragen van betaling en/of registratie voor toegang, het toe- of invoegen van logo’s of andere content (al dan niet via layers, pop-ups en dergelijke) of het creëren van additionele functionaliteiten en afgeleide diensten. Overig gebruik is alleen toegestaan indien daarvoor voorafgaande mondeling of schriftelijke toestemming van S.V. Ergasia is verkregen.

Overige bepalingen
Het is niet toegestaan enig gedeelte van de content, en/of diensten van S.V. Ergasia te wijzigen of middels reverse engineering op te nemen in een eigen website, app, widget, gadget of andere dienst van Gebruiker.

Het is niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.

De Gebruiker zal geen schade berokkenen aan de reputatie van de vereniging. Dit betekent in ieder geval dat de vereniging niet wordt geassocieerd met geweld, sex, alcohol, sigaretten, drugs en extreme politieke standpunten dan wel dat de activiteiten of diensten van de vereniging tot onderwerp worden gemaakt van lasterlijke of discriminerende uitingen. Het is aan S.V. Ergasia om dit te bepalen.

De Gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de verwijzing naar de content, de context waarbinnen deze verwijzing plaatsvindt en/of daaraan toegevoegde uitingen van derden inclusief die van de Gebruiker zelf. De Gebruiker vrijwaart S.V. Ergasia tegen elke aanspraak van derden (waaronder inbreuk op auteursrechten, privacy schendingen, morele rechten, portretrechten etc.).

S.V. Ergasia behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving (onderdelen van) de de content of zijn diensten (al dan niet tijdelijk) te wijzigen, te verwijderen, ontoegankelijk te maken dan wel stop te zetten.

4    Copyright en overige rechten van intellectueel eigendom
De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website, waaronder begrepen de teksten, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal alsmede de content berusten bij S.V. Ergasia of haar licentiegevers.

Verveelvoudiging (waaronder bewerken) en/of openbaarmaking anders dan omschreven in de gebruiksvoorwaarden is zonder de voorafgaande mondelinge of schriftelijke toestemming van de aanbieder van de content niet toegestaan.

(Beeld- en geluids)materiaal
Het (beeld- en geluid)materiaal op de website is veelal eigen materiaal. S.V. Ergasia heeft al datgene gedaan wat redelijkerwijs kan worden gevergd om de (auteurs)rechten op het materiaal te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de S.V. Ergasia wenden via het contactformulier. Uiteraard zullen wij op verzoek zo snel mogelijk informatie en beeldmateriaal verwijderen indien daarvoor aantoonbare, gegronde redenen bestaan.

Verantwoordelijkheid voor rechten bij verwijzen
Gebruiker is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming en het naleven van eventuele nadere voorwaarden die derdenrechthebbenden kunnen opleggen voor het verwijzen naar de content (waaronder linken en embedden mede is begrepen) en vrijwaart S.V. Ergasia voor claims.

Bijdragen Gebruikers
Ten aanzien van vrijwillige bijdragen (waaronder het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto’s en overig beeldmateriaal, geluidsmaterialen, ideeën, etc.) die door Gebruikers van de website naar aanleiding van een oproep, een verzoek of anderszins worden geleverd, gelden de navolgende voorwaarden. De Gebruiker garandeert door inzending van de bijdrage over alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteursrechten, op de bijdrage te beschikken en vrijwaart S.V. Ergasia voor mogelijke aanspraken van derden ter zake. De Gebruiker verleent S.V. Ergasia door zijn/haar deelname het onbeperkte recht de bijdrage openbaar te maken en te verveelvoudigen, zonder aanspraak op vergoeding te maken. Uitoefening van dit recht kan plaats vinden door middel van alle mogelijke vormen van publiceren van de bijdrage op de internetsite,  via de mail en het opslaan van de bijdrage in (elektronische) databanken en andere bestanden.

5    Voorwaarden voor het plaatsen van reacties
Onderstaande voorwaarden gelden voor reacties op (help)fora, io de internetsite, in emails en op sociale netwerken die gelinkt zijn aan de vereniging.
Het is niet toegestaan om beledigende, bedreigende, racistische of anderszins ongepaste reacties, naar interpretatie van het bestuur te plaatsen.

Het is niet toegestaan om advertenties en/of commerciële/promotionele reacties te plaatsen.

Het is niet toegestaan om in reacties persoonlijke informatie van anderen (zoals e-mailadressen, privé-adressen en/of telefoonnummers) te plaatsen.

Het is niet toegestaan reacties te plaatsen waarop auteursrechten rusten en/of waarvoor geen toestemming is gegeven om ze openbaar te maken. De gebruiker garandeert in eigen reacties over alle (intellectuele eigendoms-) rechten te beschikken, waaronder auteurs- en merkenrechten, en vrijwaart S.V. Ergasia voor mogelijke aanspraken van derden.

Het gebruik van aanstootgevende inlognamen, avatars en/of handtekeningen is niet toegestaan.

Het is niet toegestaan het bestuur op persoonlijke titel aan te vallen, dan wel zwart te maken op domeinen van de vereniging of daarbuiten.

Berichten van gebruikers die zich niet aan deze voorwaarden houden of anderszins ongepast zijn, kunnen zonder waarschuwing door het bestuur aangepast of verwijderd worden en de gebruiker kan de mogelijkheid om reacties te plaatsen worden ontzegd.

De gebruiker geeft door een reactie te plaatsen aan S.V. Ergasia onbeperkt toestemming de bijdrage te publiceren op de internetsite en op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden.

Beweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in de reacties van gebruikers op de site worden op eigen titel en voor eigen rekening en risico van deze gebruikers geplaatst en zijn niet die van het bestuur of S.V. Ergasia. S.V. Ergasia aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de bijdragen van gebruikers.

Klachten met betrekking tot de werking en of de inhoud de reacties, dienen via persoonlijke correspondentie aan het bestuur te worden doorgegeven en niet op het forum zelf te worden geplaatst.

Over deze voorwaarden kan niet met S.V. Ergasia worden gecorrespondeerd.

6    Spelvoorwaarden
Indien sprake is van een prijsvraag, spel of promotionele actie op deze website danwel het magazine  zijn, naast de eventuele specifieke spelvoorwaarden, deze algemene spelvoorwaarden van toepassing. Door deelname aan de prijsvraag of actie gaat de deelnemer mede akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.

Indien er voor bepaalde acties of prijsvragen specifieke regels worden opgesteld, zullen die regels als aanvullend dienen te worden beschouwd op dit reglement.

S.V. Ergasia gaat uit van de geldigheid van de opgegeven naam- en adresgegevens.

Door deelname geeft de deelnemer toestemming tot de verwerking van de door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens. De gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en worden niet aan derden verstrekt. S.V. Ergasia mag de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend vermelden in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media, waaronder begrepen internet en het magazine en zal de gegevens van de deelnemers behandelen conform de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).

Deelnemers dienen op het moment van deelname aan de prijsvraag of actie ofwel ouder te zijn dan 16 jaar, ofwel de schriftelijke toestemming te hebben van zijn/haar ouder of voogd om deel te mogen nemen. De deelnemer kan gevraagd worden een geldig identiteitsbewijs te verstrekken teneinde de leeftijd van die deelnemer te verifiëren.

Indien aan deelname meer kosten verbonden zijn dan alleen de kosten van het verzenden van een e-mail of deelnameformulier, worden deze kosten bij de specifieke prijsvraag of actie vermeld.

De prijs is uniek en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet inwisselbaar of uit te keren in geld.
De winnaars zullen worden aangewezen door een onafhankelijke persoon, de betrokken commissie, het bestuur of instrument. Er vindt per prijsvraag of actie een trekking van de winnaars plaats tenzij bij de actie anders wordt vermeld. In het geval van een prijsvraag wordt de winnaar aangewezen door een onafhankelijke persoon, de betrokken commissie, het bestuur of instrument.
De winnaars zullen per post, per e-mail of per telefoon bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven correspondentieadres of telefoonnummer. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs voor de winnaar op het kantoor van S.V. Ergasia liggen, of, indien dit in de bijzondere actievoorwaarden is opgenomen of gezien de aard van de prijs noodzakelijk is, persoonlijk aan de winnaar worden overhandigd. Geldprijzen worden binnen enkele weken overgemaakt aan de winnaar.

Indien de winnaar de gewonnen prijs niet binnen een redelijke termijn accepteert, vervalt zijn recht op afgifte.

Indien de gewonnen prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films, sportwedstrijden of gelijksoortige dan wel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.
De eventuele verschuldigde kansspelbelasting komt niet voor rekening van S.V. Ergasia tenzij dit in de aanvullende voorwaarden anders is vermeld.
S.V. Ergasia kan te allen tijde een deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens S.V. Ergasia of derden.
S.V. Ergasia besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van een promotioneel kansspel of prijsvraag. Desondanks is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele druk-, spel-, zet- of andere van dergelijke fouten kunnen niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor S.V. Ergasia in het leven roepen.

Alle persoonsgegevens die in het kader van de acties van deelnemers worden verkregen worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.

S.V. Ergasia is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan het spel. Daarnaast is S.V. Ergasia niet verantwoordelijk voor gebreken aan de prijzen noch voor eventuele schade bij de levering (verzending) van de prijs. S.V. Ergasia behoudt zich het recht voor het spel vervroegd te beëindigen. Vroegtijdige beëindiging zal publiekelijk bekend worden gemaakt.

Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door S.V. Ergasia worden aangepast. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.

Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

Eventuele vragen, opmerkingen of klachten over de prijsvragen, acties of deze algemene voorwaarden kunnen verstuurd worden naar  S.V. Ergasia via de mail of  in een voldoende gefrankeerde envelop naar S.V. Ergasia, Zernikeplein 23, 9747 AS Groningen.

 

7    Privacy statement

Inleiding

S.V. Ergasia biedt verschillende diensten aan voor de leden. Voor het goed functioneren van deze diensten is het in nodig om persoonsgegevens van u te verzamelen en (tijdelijk) op te slaan.

S.V. Ergasia hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en overige toepasselijke wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening, er een wettelijke plicht op S.V. Ergasia rust of wanneer u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

S.V. Ergasia is, net als andere bedrijven, organisaties en (overheid)instellingen wettelijk verplicht om een aantal verwerkingen van persoonsgegevens te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Via het openbare register van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u deze meldingen inzien.

 

Voor wie geldt dit privacy statement?

Dit privacy statement geldt voor leden, bezoekers van alle S.V. Ergasia websites inclusief eventueel bijbehorende S.V. Ergasia apps. Daarnaast geldt dit privacy statement voor magazine lezers die contact hebben of meedoen met acties van S.V. Ergasia, bijvoorbeeld het mailen naar de betrokken commissie.

 

Verantwoordelijkheid voor persoonsgegevens

S.V. Ergasia is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via svergasia.nl

svergasia.nl inclusief eventueel bijbehorende apps.

Verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden alleen verzameld en gebruikt als dit wettelijk is toegestaan en de gegevens worden in dat geval op passende technische en organisatorische wijze beveiligd.

Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Deze persoonsgegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij één van de volgende situaties zich voordoet;

 

Noodzakelijk voor onze dienstverlening:

Het delen van de persoonsgegevens is in sommige gevallen nodig voor onze dienstverlening, bijvoorbeeld wanneer een leverancier bepaalde taken namens de S.V. Ergasia uitvoert. In deze gevallen schakelen wij alleen betrouwbare geselecteerde partijen in om in opdracht van S.V. Ergasia persoonsgegevens te verwerken. Wij maken goede afspraken met deze partijen, onder andere over de beveiliging en geheimhouding van de persoonsgegevens.

Wettelijke plicht of rechterlijke uitspraak:

Het delen van de persoonsgegevens met andere partijen is soms verplicht op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, bijvoorbeeld bij de opsporing van strafbare feiten.

Toestemming:

In sommige gevallen vragen we eerst uw toestemming voordat we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. De persoonsgegevens die wij van u verzamelen en gebruiken, in welke situaties dit gebeurt en waarom wij dit doen leggen wij hieronder uit.

Welke persoonsgegevens gebruikt S.V. Ergasia?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, studentnummer, studiejaar en foto’s en eventueel uw filmpjes.

S.V. Ergasia verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens, afhankelijk van de soort dienst of product die u gebruikt:

Contactgegevens: Dit zijn de gegevens om contact met u op te kunnen nemen zoals uw naam, telefoonnummer, huisadres of e-mailadres.

Foto’s, filmpjes, geluidsfragmenten en berichten in apps, sms en mms: Dit zijn foto’s, filmpjes, geluidsfragmenten en berichten die u S.V. Ergasia via sms, app of e-mail of via de website toestuurt.

Gegevens over uw deelname aan periodieke acties: Dit zijn gegevens zoals uw deelname aan een prijsvraag, een donatie of de gegevens over uw verjaardag of die van een ander.

Betaalgegevens: Dit zijn gegevens zoals rekeningnummer en informatie of betalingsverplichtingen van u als lid.

Contactformulieren

Via de website van S.V. Ergasia kunt u vragen stellen of opmerkingen maken over de activiteiten van S.V. Ergasia. Hiervoor is het nodig om uw contactgegevens te verwerken, dit zijn uw naam en e-mailadres en eventueel uw telefoonnummer.

Prijsvragen

S.V. Ergasia organiseert soms prijsvragen. Wanneer u hieraan meedoet, verwerken wij uw naam, e-mailadres, studentnummer en telefoonnummer.

S.V. Ergasia en sociale media

S.V. Ergasia heeft een aantal sociale media-accounts: op Facebook en Instagram, U kunt reacties of ‘likes’ plaatsen bij berichten op deze sociale media-accounts. S.V. Ergasia verwerkt geen persoonlijke gegevens van u via sociale media. S.V. Ergasia verwerkt wel algemene informatie zoals het aantal reacties of ‘likes’ bij een bericht om het bereik van S.V. Ergasia te analyseren en het aanbod te verbeteren om beter aan te sluiten bij het publiek.

Uw rechten

U kunt S.V. Ergasia op ieder moment verzoeken om uw gegevens in te zien, te wijzigen of definitief te verwijderen. Dit verzoek kunt u richten aan: S.V. Ergasia, Zernikeplein 23, 9747 AS Groningen

Links naar andere websites

Op de website treft u soms links aan naar andere websites. S.V. Ergasia is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Bekijk daarom regelmatig het privacy statement voor een update van ons privacy beleid.

Vragen

Als u nog vragen heeft over ons privacy statement of svergasia.nl, neem dan contact op met S.V. Ergasia via het contactformulier.